REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – WARUNKI REZERWACJI

Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługi pośrednictwa, polegające na nabyciu we własnym imieniu, ale na rzecz Użytkownika, a następnie odsprzedaży Użytkownikowi Usług lub rezerwacji Usług. W celu uniknięcia wątpliwości podkreślamy, że Operator nie świadczy Usług zakwaterowania. W zakresie Usług zakwaterowania stroną dla Użytkownika jest Hotel. Operator jest zastępcą pośrednim Użytkownika przez to, że nabywa te Usługi we własnym imieniu, ale na rzecz Użytkownika, a następnie mu je odsprzedaje.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, co stanowi wiążącą zgodę użytkownika na świadczenie mu usługi przez Operatora na zasadach w nim przewidzianych.

Aby warunki korzystania z Serwisu HOTELE.PL były dla użytkowników czytelne, posłużono się w nich terminami, które zostały zdefiniowane poniżej:

UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY
osoba fizyczna, w tym również prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Serwisu w zakresie bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Usług Operatora, zlecająca mu zakup lub rezerwację Usługi na swoją rzecz lub innych osób, lub korzystająca z usługi newslettera;
UŻYTKOWNIK KORPORACYJNY
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (korzystająca z Serwisu w zakresie bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), spółka osobowa prawa handlowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług Operatora, zlecająca mu zakup lub rezerwację Usługi na swoją rzecz lub innych osób, lub korzystająca z usługi newslettera; Poprzez UŻYTKOWNIKA lub UŻYTKOWNIKÓW należy każdorazowo rozumieć Użytkowników Indywidualnych oraz Użytkowników Korporacyjnych, chyba że zapisy szczegółowe niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
HOTEL
przedsiębiorca świadczący Usługi oraz Usługi Dodatkowe, odpowiedzialny za ich wykonanie; OPERATOR - eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie; POTWIERDZENIE REZERWACJI - dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem oraz złożenie Zamówienia Usługi przez Użytkownika w Serwisie HOTELE.PL, zawierający cenę oraz warunki rezerwacji;
SERWIS
system teleinformatyczny Operatora, udostępniony Użytkownikowi pod adresem https://hotele.pl, umożliwiający przeglądanie, wybór oraz rezerwację lub zakup Usług; USŁUGI - usługi hotelarskie świadczone przez Hotel na rzecz Użytkownika, po ich nabyciu lub rezerwacji za pośrednictwem Serwisu HOTELE.PL;
USŁUGI DODATKOWE
wszelkie usługi dodatkowe, z których Użytkownik skorzystał w Hotelu lub innym obiekcie związanym z Hotelem (np. usługi parkingowe, czyszczenia garderoby, płatnej telewizji, mini-bar i inne), płatne bezpośrednio w hotelu (chyba że Operator umożliwia ich zakup lub rezerwację poprzez Serwis);
VOUCHER
dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem oraz złożenie Zamówienia Usługi przez Użytkownika w Serwisie HOTELE.PL, konieczny dla okazania w Hotelu, w celu skorzystania z Usługi;
WARUNKI
szczegółowe zasady korzystania z Serwisu HOTELE.PL;
ZAMÓWIENIE
dokument elektroniczny, sporządzony przez Użytkownika za pomocą Serwisu HOTELE.PL, który został przyjęty do realizacji przez Operatora, będący wyłączną formą dokonania rezerwacji lub zakupu w Serwisie HOTELE.PL.
 1. Operatorem i administratorem Serwisu jest eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000394089, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.020.000 zł wpłacony w całości. eTravel S.A. posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213614786. eTravel S.A. jest wpisana do rejestru organizatorów turystyki i pośredników usług turystycznych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestrowym 8918-14 (dalej zwany „Operator”).
 2. Usługi Operatora dotyczą świadczeń Usług w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych (zakwaterowania), Usług dodatkowych oraz pośrednictwa w zakupie innych usług turystycznych. Zamawiane Usługi dokonywane będą w ściśle oznaczonym okresie. W celu uniknięcia wątpliwości podkreślamy, że Operator nie świadczy usług zakwaterowania. W zakresie usług zakwaterowania stroną dla Użytkownika jest Hotel lub inny obiekt świadczący takie usługi. Operator jest zastępcą pośrednim Użytkownika przez to, że nabywa usługi zakwaterowania we własnym imieniu, ale na rzecz Użytkownika, a następnie mu je odsprzedaje

  Serwis udostępnia użytkownikowi trzy rodzaje usług:

  1. Usługi ON-LINE - w przypadku, gdy Użytkownik składa Zamówienie Usługi dostępnej w czasie rzeczywistym (online), Operator za pomocą Serwisu HOTELE.PL natychmiast wysyła Użytkownikowi, na podany w Zamówieniu adres e-mail, w zależności od wybranej formy płatności Potwierdzenie Rezerwacji zakupu Usługi lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem.
  2. Usługi ON-REQUEST (Na zapytanie) - w przypadku, gdy Użytkownik składa Zamówienie Usługi dostępnej na zapytanie (on-request), która wymaga potwierdzenia przez Operatora, potwierdzenie takie następuje niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 24 godzin w dni robocze lub w terminie 48 godzin w dni pozostałe, począwszy od momentu otrzymania przez Operatora Zamówienia od Użytkownika.
  3. Operator świadczy również usługę dostarczania użytkownikom biuletynu elektronicznego (newslettera). Newsletter zawiera wybrane przez Operatora oferty zakwaterowania, może również zawierać inne informacje, pozostające w związku tematycznym z Usługami. Newsletter jest dostarczany Użytkownikowi za jego dobrowolną, wyodrębnioną zgodą, która może być w każdym czasie cofnięta.
 3. Warunki świadczenia usług
  1. Wymagania techniczne

   Do korzystania z usług oferowanych przez Serwis niezbędne jest:

   • Urządzenie końcowe posiadające dostęp do internetu z aktualną wersją dowolnej przeglądarki internetowej;
   • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
   • Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

    Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i serwisów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

  2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania przez Serwis HOTELE.PL treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywania Serwisu HOTELE.PL do czynów sprzecznych z prawem
  3. Warunkiem zakupu usługi jest podanie wszystkich wskazanych danych w formularzu rezerwacyjnym, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest niezbędne w celu realizacji usługi. Użytkownik przesyłający formularz rezerwacyjny potwierdza tym samym, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

   Warunkiem korzystania z usługi w postaci subskrypcji newslettera jest dokonanie przez Użytkownika zapisu na listę wysyłkową poprzez dedykowany formularz rejestracyjny. W celu poprawnej rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika działającego adresu poczty elektronicznej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną.

  4. Czynności techniczne składające się na procedurę rezerwacji i zakupu Usług

   W celu dokonania rezerwacji usługi noclegowej, Użytkownik powinien:

   • Określić parametry, jakie powinny spełniać poszukiwane przez niego oferty noclegowe (w szczególności wskazać ich lokalizację, datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia pobytu) oraz uruchomić mechanizm wyszukiwania;
   • Z listy dostępnych ofert, zgodnych z podanymi kryteriami wyszukiwania, dokonać wyboru jednej oferty, poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuj”;
   • Wypełnić elektroniczny formularz zamówienia, podając wszystkie wymagane dane;
   • Potwierdzić fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia
   • Dokonać płatności za Usługę, jeśli jest ona wymagana

   Podczas składania zamówienia należy pamiętać, iż:

     Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia Zamówienia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego Zamówienia przez Użytkownika, chyba że takie błędy powstały na skutek okoliczności, za które odpowiada Operator.
     Użytkownik w zależności od wybranej formy płatności otrzymuje Potwierdzenie Rezerwacji lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem. Voucher jest dokumentem niezbędnym do przedłożenia w Hotelu i umożliwiającym wykorzystanie zamówionej Usługi w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem Serwisu HOTELE.PL.
     Użytkownik winien upewnić się, że Potwierdzenie Rezerwacji lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem, potwierdzające zamówioną Usługę zostało mu dostarczone prawidłowo. W przypadku braku takich dokumentów Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora.
     Operator zobowiązany jest wysłać Potwierdzenie Rezerwacji lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem, natomiast nie gwarantuje ich dostarczenia i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku tych dokumentów podczas 5 zakwaterowania Użytkownika w Hotelu, jeżeli taki brak powstał na skutek okoliczności, za które Operator nie odpowiada.
     W przypadku złożenia przez Użytkownika Zamówienia wraz z wyborem formy płatności „przelew bankowy", Operator przesyła Użytkownikowi Voucher, dopiero po otrzymaniu przez Operatora wszystkich środków należnych za zamówioną Usługę.

   W przypadku chęci subskrypcji newslettera, należy podać w formularzu rejestracji swój poprawny adres email, a następnie potwierdzić chęć otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, zawarty w wiadomości pocztowej, którą system automatycznie przesyła na adres podany podczas rejestracji.

   Subskrypcji newslettera można również dokonać podczas składania zamówienia na usługę noclegową. W tym celu Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

  5. Użytkownik Serwisu ma możliwość złożenia zamówienia w języku polskim lub angielskim. Wybór języka leży po stronie Użytkownika. Operator udostępnia w tym celu specjalną funkcjonalność, dostępną podczas korzystania z Serwisu.
  6. W momencie przesłania przez Użytkownika poprawnie wypełnionego elektronicznego Zamówienia, dochodzi do zawarcia wiążącej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji płatności e-przelewem lub kartą płatniczą oznacza to zobowiązanie do zapłaty ceny usługi na rzecz Operatora, lub do zablokowania odpowiedniej kwoty na poczet późniejszego obciążenia karty płatniczej.
  7. Zasady zmian lub anulacji Zamówień
   1. Zmian lub anulacji zamówionej Usługi należy dokonywać za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie HOTELE.PL oraz telefonicznie pod numerem 22 492 77 77 lub formie korespondencji elektronicznej na adres rezerwacja@hotele.pl
   2. Wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez Użytkownika, aby stały się ważne muszą być potwierdzone przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
   3. Jeżeli warunki danej oferty dla Usługi nie stanowią inaczej, Operator dokona zmiany zakupu lub anulacji rezerwacji bez obciążania dodatkowymi kosztami Użytkownika.
   4. Warunki anulacji mogą się różnić w zależności od Usługi i konkretnej oferty Hotelu. Operator zapewnia przekazanie Użytkownikowi informacji o warunkach i możliwości anulacji lub zmiany, w sposób zrozumiały, w trakcie procesu składania Zamówienia. Jeżeli warunki zawarte w Potwierdzeniu Rezerwacji lub zakupu Usługi nie stanowią inaczej, zastosowanie mają następujące zasady dotyczące kosztów anulacji:
    • Operator nie pobiera żadnych opłat od Użytkownika w przypadku, gdy anulacja zamówionej Usługi nastąpiła w terminie do 72 godzin przed datą pierwszego dnia rozpoczęcia Usługi.
    • Operator obciąży Użytkownika 100% kosztów pierwszego dnia Usługi, jeżeli Użytkownik dokonuje anulacji zamówionej Usługi w terminie krótszym, niż 72 godziny od daty pierwszego dnia rozpoczęcia Usługi. 6 Na żądanie Użytkownika Operator jest zobowiązany przedstawić spis poniesionych kosztów, które go obciążyły na skutek zbyt późnej anulacji przez Użytkownika zamówionej Usługi.
    • Operator obciąży Użytkownika 100% kosztów całej Usługi, jeżeli Użytkownik zrezygnuje z zamówionej Usługi bez uprzedniego jej anulowania lub zmiany, dokonanych za pośrednictwem odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie HOTELE.PL i bez potwierdzenia Operatora.
    • Operator obciąży Użytkownika 100% kosztów całej Usługi w przypadku, gdy Użytkownik nie wykorzysta zamówionej Usługi w terminie (no-show).
   5. W przypadku anulacji rezerwacji lub rezygnacji z zakupu Usługi Operator zwraca należną Użytkownikowi kwotę, po uprzednim potrąceniu opłat anulacyjnych, wynikających z danej oferty, Usługi lub niniejszych Warunków, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy (przelewem bankowym) lub na wskazaną kartę płatniczą, wykorzystaną w procesie rezerwacji lub zakupu Usług. Operator nie odpowiada za różnice wynikające z różnic kursowych. Różnice kursowe obciążają Użytkownika.
  8. Odpowiedzialność Operatora
   1. Operator dołoży należytych starań, aby dane prezentowane w Serwisie HOTELE.PL dotyczące Usług były zgodne ze stanem faktycznym. Należy jednak mieć na uwadze, że aktualność prezentowanych danych zależy również od współpracujących z Operatorem Hoteli. Operator poza zobowiązaniem umownym Hoteli do przekazywania Operatorowi danych prawdziwych nie ma na ten przekaz wpływu.
   2. Jeżeli wykonanie pierwotnie zamówionej Usługi okaże się być niemożliwe Operator poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji i zaproponuje Użytkownikowi Usługę najbardziej zbliżoną standardem i ceną do Usługi pierwotnie zamówionej przez Użytkownika, w terminie podanym w Zamówieniu. Użytkownik może zrezygnować z propozycji alternatywnej Usługi zaoferowanej w miejsce pierwotnie zamówionej. W takim przypadku Operator zwróci Użytkownikowi całość poniesionych przez niego kosztów związanych z pierwotnie zamówioną Usługą.
   3. W przypadku niemożliwości potwierdzenia zamówionej przez Użytkownika Usługi Operator zobowiązany jest zwrócić Użytkownikowi całość ceny zapłaconej przez Użytkownika, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia przez Operatora braku możliwości potwierdzenia. Za dzień dokonania zwrotu uważa się dzień zlecenia przez Operatora zwrotu środków Użytkownikowi w systemie bankowym bądź w systemie eCard S.A.
   4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pośrednictwa przez Operatora odpowiada on wobec Użytkownika do wysokości dwukrotności ceny Usług, przy zakupie, których Operator nienależycie działał lub dokonał nieuprawnionych zaniechań.
   5. Dokonanie przez Operatora zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego kosztów wynikających z niemożliwości skorzystania z zamówionej Usługi na skutek działań lub zaniechań Operatora wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Użytkownika z tytułu poniesionych strat.
   6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Operator nie odpowiada za utracone korzyści Użytkownika. Z taki samym zastrzeżeniem Użytkownik nie odpowiada za utracone korzyści Operatora.
   7. Jeżeli Użytkownikowi przysługują roszczenia wobec Hotelu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Hotel, to może je kierować bezpośrednio wobec Hotelu lub za pośrednictwem Operatora. Operator jest odpowiedzialny wobec Użytkownika w przypadku kiedy Hotel nie wykonał lub nienależycie wykonał zlecenie Użytkownika w zakresie reprezentowania Użytkownika wobec Hotelu, w przedmiocie takich roszczeń i reklamacji.
  9. Ograniczenia odpowiedzialności Operatora
   1. Operator nie świadczy Usług sprzedawanych lub rezerwowanych w Serwisie HOTELE.PL i z tego względu:
    • nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w wyniku działań lub zaniechań poszczególnych Hoteli,
    • nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli dane zamieszczone w Serwisie HOTELE.PL, przekazane przez Hotel różnią się od stanu faktycznego, chyba że wiedział o takiej sprzeczności,
    • nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane brakiem możliwości skorzystania z Usług, chyba że nastąpiło to na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator,
    • nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności występujące podczas korzystania z Usług nabytych lub zarezerwowanych przez Użytkownika w Serwisie HOTELE.PL, chyba że występują na skutek okoliczności, za które odpowiada Operator.
   2. Operator nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika, ani Użytkownik nie jest odpowiedzialny wobec Operatora, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane:
    • działaniem lub zaniechaniem strony, ale przy dołożeniu należytej staranności;
    • działaniem lub zaniechaniem drugiej strony;
    • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, za które żadna ze stron nie odpowiada;
    • siłą wyższą
   3. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie znajdują zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej, rażącego niedbalstwa lub w przypadku szkód na osobie.
  10. Ceny zawarte w Serwisie HOTELE.PL podawane w trakcie składania Zamówienia odpowiadają aktualnej stawce za daną Usługę (podawane są zawsze za pokój, apartament lub inną jednostkę mieszkalną za noc). Ceny obejmują również koszt śniadania jeżeli zostało to zaznaczone w Serwisie HOTELE.PL. Ceny zawierają zawsze podatek VAT. Cena końcowa (cena, którą faktycznie Użytkownik uiszcza) wybranych przez Użytkownika Usług, może się różnić od ceny początkowej, ze względu na różnice kursowe, jeżeli Użytkownik samodzielnie wybrał w trakcie składania Zamówienia w Serwisie HOTELE.PL cenę Usługi wyrażoną w innej walucie, niż polski złoty.

   Za wyjątkiem przypadku opisanego powyżej, Operator zapewnia, że cena ujawniona Użytkownikowi w momencie zakupu Usługi i przedstawiona w Potwierdzeniu Rezerwacji, jest ceną, którą Użytkownik zapłaci. Operator nie pobiera od Użytkownika żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z Serwisu.

  11. Formy płatności za rezerwację usług noclegowych
   1. W zależności od tego czy Użytkownik poprzez Serwis HOTELE.PL, nabywa Usługę czy też ją rezerwuje, dokonuje płatności odpowiednio na rzecz Operatora albo Hotelu. W przypadku kiedy Użytkownik nabywa Usługę w Serwisie HOTELE.PL możliwe jest dokonanie zapłaty na rzecz Operatora kartą płatniczą lub przelewem poprzez bankowość internetową w ramach usługi ePrzelew (usługa ta dostępna jest tylko w polskiej wersji językowej) lub przelewem bankowym przy wykorzystaniu formularza do pobrania z Serwisu HOTELE.PL [punkty: „Karta Płatnicza”, „Elektroniczny Przelew Bankowy – ePrzelew”, „Przelew Bankowy (formularz do pobrania)”]. W przypadku rezerwacji Usługi poprzez Serwis HOTELE.PL w zakresie płatności w Hotelu prosimy o zapoznanie się z poniżej opisanymi zasadami, odnoszącymi się do rezerwacji gwarantowanych i niegwarantowanych (punkt „Płatności w Hotelu”).
   2. Jedyną walutą, w której dokonuje się zapłaty w Serwisie HOTELE.PL jest Polski Złoty (PLN).
   3. Ceny prezentowane Użytkownikowi w innej walucie (EUR, USD, GBP) są cenami orientacyjnymi, przeliczanymi wg dziennego średniego kursu wymiany walut Narodowego Banku Polskiego, z dnia dokonania zakupu lub rezerwacji. Wszelkie różnice kwotowe w zakresie płatności dokonanej podczas procesu składania Zamówienia, w stosunku do ostatecznego obciążenia wynikają z różnic kursowych transakcji dokonywanych przez agenta rozliczeniowego (centrum autoryzacji kart płatniczych) lub bank Użytkownika.
   4. Operator informuje, że nie świadczy usług płatniczych. Stroną dla Użytkownika w zakresie usług płatniczych jest wydawca karty Użytkownika, bank Użytkownika lub agent rozliczeniowy dokonujący autoryzacji kart płatniczych. Wskazujemy na koszty związane z usługami płatniczymi, w związku z dokonywanymi płatnościami, w ramach korzystania z Serwisu HOTELE.PL, obciążające Użytkownika, na podstawie zawartej przez Użytkownika umowy z bankiem w ramach bankowości internetowej lub wydawcą kart.
   5. Płatność kartą płatniczą
    • Kwota równowartości Usług, wyliczona w procesie składania Zamówienia jest automatycznie autoryzowana po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych, za pośrednictwem eCard S.A. z siedzibą w Warszawie - centrum autoryzacji kart płatniczych. Na potrzeby przekazu danych używane jest połączenie szyfrowane.
    • Operator może blokować środki jakie obciążyły kartę Użytkownika na potrzebny zakupu Usługi do momentu potwierdzenia Zamówienia przez Operatora (w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu autoryzacji transakcji przez agenta rozliczeniowego).
    • Karta płatnicza Użytkownika zostaje obciążona w momencie potwierdzenia przez Operatora wszystkich Usług wchodzących w skład Zamówienia.
    • Po obciążeniu karty płatniczej Użytkownik otrzyma w formie wiadomości email, na adres wskazany w procesie rejestracji, dokument elektroniczny potwierdzający dokonanie płatności za zamówione Usługi.
    • Operator ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, gdy środki na rachunku Użytkownika są niewystarczające na zapłatę za Usługi lub wydawca karty płatniczej Użytkownika odmówi przeprowadzenia transakcji.
   6. Płatność elektronicznym przelewem bankowym (ePrzelew)
    • Serwis HOTELE.PL umożliwia Użytkownikowi uregulowanie należności za zamówioną Usługę w formie elektronicznego przelewu bankowego.
    • Kwota równowartości Usług wyliczona w procesie składania Zamówienia jest autoryzowana również za pośrednictwem eCard S.A. z siedzibą w Warszawie, agenta rozliczeniowego - centrum płatności elektronicznych, po wypełnieniu przez Użytkownika wymaganych danych na stronie internetowej banku Użytkownika, przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia.
    • W ramach usługi ePrzelew Użytkownik ma możliwość dokonania płatności, w ramach bankowości internetowej za pośrednictwem następujących środków płatniczych ePrzelewy (Płacę z Inteligo (Inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płać z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A. Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie)
    • Dostępność banków w Serwisie HOTELE.PL w ramach bankowości internetowej za pośrednictwem których dokonywany jest ePrzelew pozostaje w wyłącznej gestii Operatora.
    • Użytkownik dokonujący zakupów poprzez Serwis HOTELE.PL wybiera, jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się, Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem zapłaty za zamawiane Usługi i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca na stronę Serwisu HOTELE.PL.
    • Po dokonaniu płatności oraz potwierdzeniu przez Operatora wszystkich Usług wchodzących w skład Zamówienia, Użytkownik otrzyma w formie wiadomości email, wysłanej na adres podany w procesie rejestracji, dokument potwierdzający dokonanie płatności za zamówione Usługi.
    • Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji Użytkownika w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu online, Użytkownik loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie bank Użytkownika.
   7. Płatność przelewem bankowym

    Serwis HOTELE.PL umożliwia Użytkownikowi uregulowanie należności za zamówioną Usługę w formie przelewu bankowego przy spełnieniu następujących warunków:

    • Użytkownik dokona płatności, a środki dotrą na konto Operatora w nieprzekraczalnym terminie przynajmniej 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi.
    • W przypadku braku środków pieniężnych na rachunku bankowym Operatora, w terminie o którym mowa w ust. 1 powyżej, Operator ma prawo anulować zamówioną przez Użytkownika Usługę z przyczyny braku zapłaty w terminie.
    • W momencie otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy Operator zobowiązuje się do natychmiastowego przesłania Użytkownikowi Potwierdzenia Rezerwacji wraz z Voucherem. Dowód w postaci potwierdzenia przelewu przesłany na numer faksu (48 22) 567 31 51 lub na adres e-mail rezerwacja@hotele.pl nie stanowi podstawy szybszego otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji.
    • Płatności należy dokonać na rachunek bankowy w Banku ING, numer: 02 1050 1025 1000 0090 3027 3156. Dla rozliczeń międzynarodowych można zastosować następujący numer rachunku: (IBAN) PL 02 1050 1025 1000 0090 3027 3156 (BIC) INGBPLPW.
   8. Płatność w hotelu
    • Rezerwacja niegwarantowana

     W przypadku dokonania rezerwacji niegwarantowanej Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem Serwisu HOTELE.PL. Rezerwacja zostanie dokonana bez obciążenia kosztami jej dokonania, w wybranym przez Użytkownika Hotelu. Rezerwacja ta jest uznawana przez Hotel do godziny określonej w przesłanym Potwierdzeniu Rezerwacji. Płatność za pobyt zostanie dokonana przez Użytkownika na miejscu w Hotelu. Faktura za pobyt zostanie wystawiona przez Hotel po dokonaniu płatności. W przypadku potrzeby późniejszego przyjazdu lub chęci zagwarantowania pobytu prosimy o kontakt bezpośrednio z Hotelem przed godziną określoną w Potwierdzeniu Rezerwacji. Prosimy o kontakt z Hotelem również w przypadku, jeżeli przyjazd do Hotelu okaże się niemożliwym.

     UWAGA: Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w momencie nie pojawienia się Użytkownika w Hotelu do godziny określonej w Potwierdzeniu Rezerwacji. Za rezerwacje z płatnością na miejscu odpowiada Hotel.

    • Rezerwacja gwarantowana

     W przypadku dokonania rezerwacji gwarantowanej Użytkownik jest zobowiązany do podania szczegółowych danych karty płatniczej w celu zagwarantowania przez Hotel rezerwacji. Dane szczegółowe karty płatniczej zostaną przesłane bezpośrednio do Hotelu, w którym została zamówiona Usługa. Operator nie obciąży karty płatniczej Użytkownika oraz nie wystawi faktury VAT. Za pobyt oraz wszystkie wykorzystane Usługi Użytkownik zapłaci na miejscu w Hotelu. W celu zagwarantowania rezerwacji Hotel może dokonać pre-autoryzacji karty płatniczej lub obciążenia karty płatniczej. Pre-autoryzacja polega na sprawdzeniu pokrycia i zablokowaniu na koncie Użytkownika karty płatniczej kwoty przewidzianej transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji. Preautoryzacja lub obciążenie karty płatniczej może nastąpić na kwotę równowartości pierwszej nocy planowanego pobytu w Hotelu, bądź też całości kosztów związanych z planowanym pobytem w Hotelu. Wartość obciążenia zależna jest od rodzaju wybranej przez Użytkownika oferty. Rezerwacja taka jest gwarantowana przez Hotel. W przypadku nieterminowego anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się Użytkownika, Hotel może wystawić rachunek za koszty noclegu określone w Potwierdzeniu Rezerwacji i obciążyć kartę płatniczą Użytkownika, użytej uprzednio na potrzeby pre-autoryzacji.

   9. Na żądanie Użytkownika Operator ma obowiązek wystawienia faktury, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty wykonania Usługi.

    Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien przesłać poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Serwisu HOTELE.PL, dane potrzebne do wystawienia faktury VAT wraz z informacją, które Zamówienie faktura ma dokumentować.

    W przypadku, gdy Użytkownik nie podał lub podał błędną informację dotyczącą danych na potrzeby wystawienia faktury, Operator nie będzie mógł wystawić faktury lub dokonać korekty faktury w terminie po upływie 7 (siedmiu) dni od daty wykonania Usługi.

  12. Z tytułu zawarcia umowy o pośrednictwo w rezerwacji usługi noclegowej Operator nie obciąża Użytkownika dodatkowymi kosztami. Zawarcie umowy o świadczenie usługi w postaci subskrypcji newslettera również jest bezpłatne.
  13. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy (rezerwacji usługi noclegowej) na warunkach określonych przez Hotel. Operator udostępnia Użytkownikowi treść tych warunków podczas procesu rezerwacji. W przypadku chęci odstąpienia od umowy na dostarczanie newslettera, Użytkownik może skorzystać ze specjalnego odnośnika, znajdującego się w każdej korespondencji newsletterowej, lub zgłosić takie żądanie poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://www.hotele.pl/kontakt/
  14. Operator nie obciąża Użytkowników żadnymi kosztami wynikającymi z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość. Należy mieć jednak na uwadze, że koszty takie mogą zostać naliczone przez operatorów telekomunikacyjnych. Ich ewentualną wysokość można ustalić kontaktując się ze swoim operatorem telekomunikacyjnym.
  15. Umowa o świadczenie usługi w postaci dostarczania newslettera ma charakter świadczenia ciągłego i jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od tej umowy w każdej chwili, w sposób określony w pkt. 3.13.
  16. W zakresie zakupionych za pośrednictwem Serwisu usług turystycznych nie ma zastosowania prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyn, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzaną przez produkt niebezpieczny. Wynika to z faktu, że zakup usługi turystycznej kwalifikuje się do zawartych w art. 10 ust. 3 wyjątkach stosowania tego prawa, tj. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu HOTELE.PL powinien zachować odpowiednią ostrożność przy korzystaniu z sieci Internet, kiedy dochodzi do przekazywania danych osobowych i opłacania usług. W szczególności użytkownik winien zadbać o odpowiednie zabezpieczenie urządzenia końcowego, z którego korzysta. Operator nie zapewnia użytkownikowi łączy telekomunikacyjnych na potrzeby korzystania z Serwisu HOTELE.PL. W celu zapewnienia komfortu przy korzystaniu z Serwisu HOTELE.PL należy dysponować łączem o odpowiedniej szybkości.
 5. Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną politykę prywatności, którą możesz przeczytać tutaj. Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics. Używamy narzędzia HotJar do obserwowania, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z witryny. Dzięki temu możemy zrozumieć zachowania użytkowników i stale poprawiać jakość witryny. Możesz zrezygnować z monitorowania za pomocą HotJar, odwiedzając następującą stronę: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out Korzystamy również z plików cookie stron trzecich (Google, Facebook) w celu wyświetlania spersonalizowanych treści reklamowych w naszej witrynie i na innych stronach internetowych (remarketing). Zawartość reklam, które wyświetlamy, jest powiązana z historią odwiedzin naszej witryny. Jeśli na przykład odwiedzasz naszą stronę i szukasz hotelu w Warszawie, możemy później wyświetlać Ci reklamy zawierające treści związane z naszą ofertą hoteli w tym mieście. Może to być reklama na stronie wyników wyszukiwania Google, na dowolnej stronie należącej do sieci reklamowej Google lub na Facebooku.
 6. Wszystkie zawarte umowy są zapisywane w bazach danych Operatora. Zawierają pełny zakres danych, niezbędnych do określenia parametrów usługi oraz osoby, na rzecz której umowa została zawarta. Dodatkowo zapisywana jest również data i godzina zawarcia umowy oraz adres IP urządzenia końcowego Użytkownika, z którego nastąpiło zawarcie umowy.
 7. Operator dokłada wszelkich starań, aby treści dostępne w obrębie serwisu były aktualne i poprawne. Ze względu jednak na charakter prezentowanych informacji istnieje możliwość, że w pewnych przypadkach informacje te mogą być nieaktualne. Prosimy mieć na uwadze, iż opisy obiektów noclegowych są wprowadzane bezpośrednio przez Hotel i to Hotel bierze odpowiedzialność za ich poprawność. Operator korzystając z zasobów własnych prowadzi kontrolę poprawności treści. W przypadku znalezienia treści nieaktualnych lub wprowadzających w błąd, prosimy o kontakt poprzez stronę https://www.hotele.pl/kontakt/
 8. Tryb reklamacyjny
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług pośrednictwa świadczonych przez Operatora, płatności na rzecz Operatora oraz działania Serwisu HOTELE.PL powinny być kierowane do Operatora w formie korespondencji elektronicznej na adres rezerwacja@hotele.pl lub pisemnej.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych lub zarezerwowanych Usług mogą być kierowane do Hotelu za pośrednictwem Operatora, formie korespondencji elektronicznej wysłanej na adres rezerwacja@hotele.pl. W takim wypadku Użytkownik powinien upoważnić Operatora do reprezentowania Użytkownika wobec Hotelu w zakresie roszczeń lub reklamacji opartych na zarzucie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
  3. Nieprzekazanie Operatorowi przez Użytkownika, w terminie 72 godzin liczonych od wykonania Usługi, informacji dotyczącej jakichkolwiek problemów napotkanych podczas korzystania z Usługi przez Użytkownika, może istotnie wpłynąć na możliwość rozpatrzenia reklamacji lub nawet uniemożliwić takie rozpatrzenie.
  4. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej, przekazanej mu reklamacji w terminie:
   • 14 dni od daty jej otrzymania w formie korespondencji elektronicznej lub pisemnej, w przypadku Użytkowników Indywidualnych;
   • 30 dni od daty jej otrzymania w formie korespondencji elektronicznej lub pisemnej, w przypadku Użytkowników Korporacyjnych;
  5. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej Hotelu, Operator przekazuje Hotelowi reklamację, w terminie nieprzekraczającym dwudziestu czterech kolejnych godzin roboczych (godzin w dniu roboczym, tj. niebędącym sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce) i reprezentuje Użytkownika, zgodnie z jego interesem wobec Hotelu w zakresie roszczeń lub reklamacji opartych na zarzucie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
  6. Jeżeli Użytkownikowi przysługują roszczenia wobec Hotelu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Hotel, to może je kierować również bezpośrednio do Hotelu.
  7. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego
 9. Zasady dotyczące plików „cookie”

  Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Użytkownik może kontrolować swoje ciasteczka na poziomie przeglądarki. Prosimy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszej strony. Wykorzystujemy pliki cookie w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu oraz zapewnienia działanie wszystkich funkcji Serwisu;
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu czy pliki cookies służące do utrzymywania sesji użytkownika;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Pliki cookie można usunąć za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także kontrolować pliki cookie innych firm za pomocą dedykowanych narzędzi, dostępnych na stronach takich jak www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Aby zrezygnować z pliku cookie odpowiedzialnego za remarketing na portalu Facebook, należy odwiedzić stronę www.facebook.com/ads/preferences/.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności:
   • w przypadku zmian w przepisach prawa, wpływających na zakres lub sposób świadczenia usług przez Operatora
   • w przypadku zmian w danych adresowych lub rejestrowych Operatora
   • w przypadku zmian technicznych, mających wpływ na zakres lub sposób świadczenia usług przez Operatora
   • w przypadku zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty trzecie, które to zmiany wpływają na zakres lub sposób świadczenia usług określonych w Regulaminie
   • w przypadku zmian w zakresie rodzaju lub wysokości opłat, określonych w Regulaminie
   • w przypadku zmian mających wpływ na prawa Użytkownika, określone w Regulaminie
   • w przypadku zmian w zakresie lub sposobie świadczenia usług, określonych w Regulaminie
  2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu poinformowania Użytkowników o zmianie, w sposób określony w punkcie 10.3.
  3. Użytkownicy korzystający z usługi newslettera zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie komunikatu o zmianie na ich adresy poczty elektronicznej.
  4. Niezależnie od wprowadzanych zmian w Regulaminie, Użytkowników każdorazowo obowiązują zapisy Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia przez nich umowy i który zaakceptowali podczas rezerwacji.
  5. Niniejszy Regulamin został ogłoszony w dniu 16.12.2020 i wchodzi w życie dnia 01.01.2021.